اطلاعات صاحبنظران یا محققین ترافیک و پیشگیری از حوادث

در راستای  برنامه تحول اموزش و برنامه آمایش سرزمینی ، قطب آمایش سرزمینی توسعه دانش ترافیک  جهت شناسائی  صاحبنظران و محققین  پیش گیری از حوادث کشور برای همکاری در طراحی کوریکولومهای آموزشی و نیز برنامه تربیت مدرس ایمنی و ترافیک در دانشگاههای مختلف کشور از اساتید و محققین علاقمند دعوت می شود با تکمیل اطلاعات اولیه در این طرح ملی ما را یاری نمایند.

میانگین زمان مورد نیاز  برای پاسخ به سوالات حدود  سه دقیقه می باشد. 

لطفا بعد از اتمام کلید ارسال را کلیک کنید.

منطقه آمایشی 2

قطب توسعه دانش ترافیک